Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Annopolu

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Annopolu (Rynek 1, 23-235 Annopol, tel: /15/8613061 Sekretariat, fax: /0-15/8613061, email: sekretariat@annopol.eurzad.eu), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Annopolu.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Zabor, e-mail: martyna.zabor@annopol.eurzad.eu. Można także zadzwonić na numer telefonu 158613063 . Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rynek.

Wejście bezpośrednio z poziomu chodnika.

W odległości ok. 20m.od budynku Urzędu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

Na parterze, dla osób mających problem z poruszaniem się dostępny jest korytarz oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach wewnętrznych na parterze budynku. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabo słyszących:

- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@annopol.eurzad.eu

- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej : /annopol/SkrytkaESP

- fax: 15 8613061

10. Informacje dodatkowe